همکاران دانشکده فنی و مهندسی

ریحانه گروه ای
مسئول دفتر 
شماره تماس: 02833901122
محل استقرار:
دانشکده فنی و مهندسی
 اتاق 415
مجتبی حبیبی
کارشناس امور عمومی 
شماره تماس: 02833901139
محل استقرار:
دانشکده فنی و مهندسی
 اتاق 401
محمد باقر رضایی حیدری
عامل امور مالی 
شماره تماس: 02833901188
محل استقرار:
دانشکده فنی و مهندسی
 اتاق 428
محسن قدوسی فر
کارپرداز 
شماره تماس: 02833901212
محل استقرار:
دانشکده فنی و مهندسی
 اتاق 472 

کارشناسان آموزشی 

یحیی خانمحمدی
مسئول آموزش  
شماره تماس: 02833901132
محل استقرار:
دانشکده فنی و مهندسی
 اتاق 436
فاطمه ابطحی
کارشناس دوره تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: 02833901184
محل استقرار:
دانشکده فنی و مهندسی
 اتاق 468
مهدی خالقی
کارشناس دوره تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: 02833901183
محل استقرار:
دانشکده فنی و مهندسی
 اتاق 468
مجید جانفزا
کارشناس آموزش
شماره تماس:
محل استقرار:
ساختمان دکتر غفوری فرد
اتاق شماره 2
خورشید نجفی
کارشناس آموزش
شماره تماس: 02833901112
محل استقرار:
دانشکده فنی و مهندسی
 اتاق 469
محمدرضا علی جانی
کارشناس دوره کارشناسی
شماره تماس: 02833901110
محل استقرار:
دانشکده فنی و مهندسی
 اتاق 435
زهرا مصطفایی
کارشناس دوره کارشناسی
شماره تماس: 02833901141
محل استقرار:
دانشکده فنی و مهندسی
اتاق 435
محمد درویش ولد
کارشناس دوره کارشناسی
شماره تماس: 02833901114
محل استقرار:
دانشکده فنی و مهندسی
 اتاق 434 

کارشناسان پژوهشی 

ابوالفضل ساده
کارشناس 
شماره تماس: 02833901138
محل استقرار:
دانشکده فنی و مهندسی
 اتاق 468
فریبا فرنیا
کارشناس 
شماره تماس: 02833901135
محل استقرار:
دانشکده فنی و مهندسی
 اتاق 469

کارشناسان آزمایشگاه

هادی آرمون
کارشناس آزمایشگاه گروه مواد و متالورژی 
شماره تماس: 02833901178
محل استقرار:
آزمایشگاه خوردگی
لیلا اردکانیان
کارشناس  آزمایشگاه  گروه  برق
شماره تماس: 02833901107
محل استقرار:
آزمایشگاه  الکترونیک
علی باجلان
کارشناس آزمایشگه گروه عمران 
شماره تماس: 02833901450
محل استقرار:
آزمایشگاه نقشه برداری
الهام بارانی
کارشناس آزمایشگاه  گروه کامپیوتر
شماره تماس: 02833901192
محل استقرار:
آزمایشگاه نرم افزار
امید بامشاد
کارشناس آزمایشگاه  گروه عمران 
شماره تماس: 02833901429
محل استقرار:
آزمایشگاه  مصالح ساختمانی
مهری السادات تقوی
کارشناس آزمایشگاه  گروه عمران 
شماره تماس: 02833901496
محل استقرار:
آزمایشگاه بتن 
منیره چادرباف زاده
کارشناس آزمایشگاه گروه مواد و متالورژی
شماره تماس: 02833901166
محل استقرار:
آزمایشگاه مواد پیشرفته
فریده حیدری
کارشناسآزمایشگاه گروه برق
شماره تماس: 
محل استقرار:
آزمایشگاه کنترل 
بهزاد رحمانی
کارشناس آزمایشگاه  گروه مکانیک
شماره تماس: 02833901140
محل استقرار:
آزمایشگاه 
میثم رمضانی
کارشناس آزمایشگاه  گروه مکانیک
شماره تماس: 02833901486
محل استقرار:
آزمایشگاه ماشین ابزار 
محمد سعیدی
کارشناس آزمایشگاه گروه عمران 
شماره تماس: 02833901186
محل استقرار:
آزمایشگاه
محمدحسن سلیمانی
کارشناسآزمایشگاه  گروه برق 
شماره تماس: 02833901162
محل استقرار:
آزمایشگاه  الکترونیک
نیره عسگری
کارشناسآزمایشگاه گروه مواد و متالورژی 
شماره تماس: 02833901195
محل استقرار:
آزمایشگاه سرامیک
محمد فلاح
کارشناس آزمایشگاه گروه عمران
شماره تماس: 02833901494
محل استقرار:
آزمایشگاه  بتن
مهسا قاریان پور
کارشناس آزمایشگاه  گروه مواد و متالورژی 
شماره تماس: 02833901167
محل استقرار:
آزمایشگاه متالوگرافی
علی کاکاوند
کارشناس آزمایشگاه  گروه عمران 
شماره تماس: 02833901194
محل استقرار:
آزمایشگاه مکانیک خاک
مجید محسنی
کارشناس آزمایشگاه   گروه معدن
شماره تماس: 02833901180
محل استقرار:
آزمایشگاه مکانیک سنگ
محمود ملکی
کارشناس آزمایشگاه  گروه معدن
شماره تماس:02833901439
محل استقرار:
آزمایشگاه کانه آرایی
اعظم نجارزاده
کارشناس آزمایشگاه   گروه معدن
شماره تماس: 
محل استقرار:
آزمایشگاه مدل سازی