معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی

دکتر مرتضی ثقفی یزدی

 

شماره تماس: 02833901116
                                                                                                 کارشناسان پژوهش :


فریبا فرنیا

شماره تماس : 02833901135

تعیین ظرفیت اساتید راهنمای دانشجویان دکتری
کارشناس جلسه ارتقا ء و تبدیل وضیعیت هیات علمی 
بررسی و  تایید آثار فعالیتهای  پژوهشی اساتید دانشکده
بررسی و گزارش پژوهشگر برتر هیات علمی و دانشجویان
رشته : مواد، مکانیک، معدن و کامیوتر
  ابوالفضل ساده
 
شماره تماس : 02833901138

امور مربوط به تاثیر نمره مقالات دانشجویان
تعیین ظرفیت اساتید راهنمای دانشجویان دکتری
بررسی و تایید آثار فعالیتهای پژوهشی اساتید دانشکده
بررسی و گزارش پژوهشگر برتر هیات علمی و دانشجویان
رشته : عمران  و برق