گروه مهندسی مکانیک

 
Responsive Image
مدیر گروه مهندسی مکانیک
شماره تماس دفتر گروه:
02833901140
شماره اتاق دفتر گروه:
:440
محل استفرار:
ساختمان شماره یک فنی و مهندسی
اعضای هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
شماره تماس:02833901103
شماره اتاق:456
شماره تماس:02833901144
شماره اتاق:444
شماره تماس:102833901142
شماره اتاق:442
شماره تماس:02833901157
شماره اتاق:457
شماره تماس:02833901196
شماره اتاق:441
شماره تماس:02833901145
شماره اتاق:445
شماره تماس:02833901158
شماره اتاق:458
شماره تماس:02833901145
شماره اتاق:445
شماره تماس:02833901158
شماره اتاق:458
شماره تماس:02833901144
شماره اتاق:443
شماره تماس:02833901144
شماره اتاق: 444
شماره تماس:02833901157
شماره اتاق:457
شماره تماس:02833901196
شماره اتاق:441
کارشناسان گروه مهندسی مکانیک
Responsive Image
مهندس
بهزاد رحمانی
شماره تماس:
02833901140
Responsive Image
مهندس
میثم رمضانی
شماره تماس:
02833901486