گروه مهندسی معدن

Responsive Image
مدیر گروه مهندسی معدن
دکتر سعیده سنماری
شماره تماس دفتر گروه:
02833901295
شماره اتاق دفتر گروه:
496
محل استقرار:
ساختمان شماره یک فنی و مهندسی
اعضای هیات علمی گروه مهندسی معدن
شماره تماس:
شماره اتاق:497
شماره تماس:
شماره اتاق:493
شماره تماس:
شماره اتاق:495
شماره تماس:
شماره اتاق:498
شماره تماس:
شماره اتاق:498
شماره تماس:
شماره اتاق:494
شماره تماس:
شماره اتاق:
شماره تماس:
شماره اتاق:497
کارشناسان گروه مهندسی معدن
Responsive Image
دکتر
مجید محسنی
شماره تماس:
 
Responsive Image
مهندس
اعظم نجارزاده
شماره تماس:
Responsive Image
مهندس
فاطمه ابطحی
شماره تماس: