گروه مهندسی عمران- عمران

Responsive Image
مدیر گروه مهندسی عمران- عمران
شماره تماس دفتر گروه:
02833901120
شماره اتاق دفتر گروه:
454
محل استقرار:
ساختمان شماره یک فنی و مهندسی
اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران- عمران
شماره تماس:
شماره اتاق:449
شماره تماس:
شماره اتاق:450
شماره تماس:
شماره اتاق:447
شماره تماس:
شماره اتاق:451
شماره تماس:
شماره اتاق:
شماره تماس:
شماره اتاق:
شماره تماس:
شماره اتاق:450
شماره تماس:
شماره اتاق:453
شماره تماس:
شماره اتاق:446
شماره تماس:
شماره اتاق:451
شماره تماس:
شماره اتاق:448
شماره تماس:
شماره اتاق:
کارشناسان گروه مهندسی عمران- عمران
Responsive Image
مهندس
علی باجلان
شماره تماس:
02833901450
Responsive Image
مهندس
مهری السادات تقوی
شماره تماس:
02833901496
Responsive Image
مهندس 
محمد فلاح شیروانی
شماره تماس:
02833901494
Responsive Image
مهندس
امید بامشاد
شماره تماس:
02833901429