گروه مهندسی برق- کنترل

Responsive Image
مدیر گروه مهندسی برق- کنترل
شماره تماس دفتر گروه:
0283390
شماره اتاق دفتر گروه:
227
محل استقرار:
ساختمان شماره  دو فنی و مهندسی
(دکتر حسن غفوری فرد)
اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق- کنترل
مرتبه علمی: استاد

شماره تماس:
شماره اتاق:234

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:
شماره اتاق: 231

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:
شماره اتاق:232

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:
شماره اتاق:

مرتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:
شماره اتاق:230

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:
شماره اتاق:230

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:
شماره اتاق:231

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس:
شماره اتاق:232

کارشناسان گروه مهندسی برق- کنترل
Responsive Image
مهندس
فریده حیدری
شماره تماس: