گروه مهندسی برق- مخابرات

 
Responsive Image
مدیر گروه مهندسی برق- مخابرات
شماره تماس دفتر گروه:
028339011
شماره اتاق دفتر گروه:
222
محل استقرار: 
ساختمان شماره دو فنی و مهندسی
(دکتر غفوری فرد)
اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق- مخابرات
مرتبه علمی: استاد
شماره  تماس:
شماره اتاق:210
مرتبه علمی: دانشیار
شماره  تماس:
شماره اتاق:209
مرتبه علمی: استادیار
شماره  تماس:
شماره اتاق:208
مرتبه علمی: استادیار
شماره  تماس:
شماره اتاق:212
مرتبه علمی: استادیار
شماره  تماس:
شماره اتاق:207
مرتبه علمی: استادیار
شماره  تماس:
شماره اتاق:207
مرتبه علمی: استادیار
شماره  تماس:
شماره اتاق:209
کارشناسان گروه مهندسی برق- مخابرات
Responsive Image
مهندس
شماره تماس:
آزمایشگاه: